Tillitsvalgte/Styret i NFL

Styret i NFL består av representanter fra ulike produksjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknytning til både samvirke og private varemottakere. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfebondens interesser. Styret ønsker dine synspunkter på hva NFL skal arbeide med til enhver tid.

Styrerepresentanter i Norsk Fjørfelag 2018/2019

Valgkomite 2018/2019

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Årsmøtet er sammensatt av et variabelt antall utsendinger og 1 representant fra Kyllingprodusentenes Landslag (KL). Det velges lokalt en utsending til Årsmøtet fra de respektive lokallag. Fylker som ikke har lokallag, representeres i Årsmøtet med en representant utpekt av styret i Norsk Fjørfelag. Utover dette kan primærprodusenter, som har betalt kontingent for inneværende år og senest en måned før Årsmøtet, delta med full stemme- og talerett på Årsmøtet i NFL.

Årsmøtet velger styreleder, og et styre sammensatt av 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for produksjon av fjørfekjøtt og 1 representant for KL (i tillegg til styreleder).