Årsmøtet NFL

Årsmøtet er sammensatt av et variabelt antall utsendinger og 1 representant fra Kyllingprodusentenes Landslag (KL). Det velges lokalt en utsending til Årsmøtet fra de respektive lokallag. Fylker som ikke har lokallag, representeres i Årsmøtet med en representant utpekt av styret i Norsk Fjørfelag. Utover dette kan primærprodusenter, som har betalt kontingent for inneværende år og senest en måned før Årsmøtet, delta med full stemme- og talerett på Årsmøtet i NFL.

Årsmøtet velger styreleder, og et styre sammensatt av 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for produksjon av fjørfekjøtt og 1 representant for KL (i tillegg til styreleder).