Seminar om «smittesikre bygg for husdyr» 9. april

Hvordan velge løsninger som legger til rette for god dyrevelferd? Når utfordrer minimumsløsninger dyras velferd? Når kommer regelverket til kort, og hvordan håndterer vi det?

Helsetjenestene for fjørfe, sau, storfe og svin ved Animalia inviterer til seminar 9. april på Gardermoen, der temaene vil være smittebeskyttelse og dyrevelferd i husdyrbygg.

Hovedmålgruppen er byggfirma, byggplanleggere, veterinærer og rådgivere og andre med interesse for rådgiving innen husdyrbygg. Disse og flere spørsmålsstillinger vil danne rammen for seminaret på Gardermoen.

  • Forebygging av og kontroll med smitte på og mellom gårder er viktig for å unngå sjukdom hos våre husdyr. Gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner i nye og eksisterende husdyrbygg danner selve grunnlaget i dette arbeidet.
  • God dyrehelse – og dyrevelferd – blir stadig viktigere som konkurransefortrinn og premiss for husdyrproduksjon i Norge. Samtidig representerer mildere klima, tøffere vær, samt økt trafikk over landegrensene nye utfordringer.
  • I 2018 kom ny dyrehelseforskrift med eksplisitte krav til smittevernplan og smittebeskyttelsestiltak for alle typer dyrehold. Hva innebærer dette i praksis? Hva bør være standard i nybygg? Hva kan bygges om i eksisterende bygg? Hva har de til dels svært ulike husdyrproduksjonene å lære av hverandre?
  • Når vi først er samlet, ønsker vi også å drøfte noen problemstillinger knyttet til utforming av bygg og innredninger med tanke på dyras velferd. Vi ønsker å diskutere generelle problemstillinger og spesielt slike som kan knyttes opp mot hovedtemaet smittebeskyttelse, så som drivganger, lasteramper, etc., Hvordan velge løsninger som legger til rette for god dyrevelferd? Når utfordrer minimumsløsninger dyras velferd? Når kommer regelverket til kort, og hvordan håndterer vi det?

For informasjon og påmelding til kurset, trykk HER.